0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Sharp SJ-S192K3-SL 180L