0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Toshiba GR-A25CU(UB) 194L