0977 900 100
0977 900 200

ទូទឹកកក Toshiba GR-A28CU(UB) 233L