0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Samsung RF48A4000M9/ST 488L