0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Samsung RF56K9040SG/ST 628L