0977 900 100
0977 900 200

ទូទឹកកក Samsung RF56K9040SG/ST 628L