0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Samsung RS62R5001M9/ST 647L