0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Samsung RS64T5F01B4/ST 616L