0977 900 100
0977 900 200

ទូរទឹកកក Samsung RS65R5691B4/ST 625L