0977 900 100
1800 201009

ទូរទឹកកក Samsung RS65R5691B4/ST 625L