0977 900 100
0977 900 200

ទូរទឹកកក Samsung RT20FGRVDSA/ST 211L