0977 900 100
0977 900 200

ទូទឹកកក Samsung RT20HAR1DSA/ST 203L