0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Samsung RT20HAR1DSA/ST 203L