0977 900 100
1800 201009

ទូរទឹកកក Samsung RT22FGRADSA/ST 239L