0977 900 100
0977 900 200

ទូរទឹកកក Samsung RT22FGRADSA/ST 239L