0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Samsung RT25FGRADB1/ST 259L