0977 900 100
1800 201009

ទូរទឹកកក Samsung RT25FGRADUT/ST 259L