0977 900 100
1800 201009

ទូរទឹកកក Samsung RT29K5511S8/ST 302L