0977 900 100
1800 201009

ទូរទឹកកក Samsung RT32K5554SL/ST 323L