0977 900 100
0977 900 200

ទូរទឹកកក Samsung RT32K5554SL/ST 330L