0977 900 100
0977 900 200

ទូទឹកកក Samsung RT35K5534S8/ST​​ 365L