0977 900 100
0977 900 200

ទូទឹកកក Samsung RT38K5981SL/ST 368L