0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Samsung RT43K6230S8/ST 442L