0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Samsung RT46K6740SL/ST 455L