0977 900 100
0977 900 200

ទូរទឹកកក Samsung RT46K6855BS/ST 453L