0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Samsung RT50K6235S8/ST 497L