0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Samsung RT62K7350BS/ST 569L