0977 900 100
0977 900 200

ទូរទឹកកក Sharp SJ-RX30E-SL2 225L