0977 900 100
1800 201009

ទូទឹកកក Toshiba GR-A28KU(UB1)