0977 900 100
1800 201009

ខ្សែកាប HDMI 2.0 Slim 2m Xmobile DS139-2TB