0977 900 100
1800 201009

ខ្សែសាក HDMI 2.0 2m Xmobile DS135-2TB