0977 900 100
1800 201009

កាស Bluetooth Roman R553N ពណ៌ខ្មៅ