0977 900 100
0977 900 200

មើលបន្ថែម

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
ចាន់ រ៉ុង
បង់រំលស់ត្រូវការឯកសារអ្វីខ្លះបង
ឆ្លើយ - 24/03/2020
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង
សម្រាប់បង់រំលស់ ឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល (ក្រដាសបើកប្រាក់ខែ, កុងត្រាការងារ, វិក័យប័ត្រចំណូល-ចំណាយ…)
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
អាសយដ្ឋានសាខានីមួយៗ https://bit.ly/2H8GMC5
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...