0977 900 100
0977 900 200
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Midea MSMT-12HRFN1 1.5HP
ទិញបង់រំលស់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Midea MSMT-12HRFN1 1.5HP
តម្លៃផលិតផល 455$ 569$
ជ្រើសរើសរយៈពេលបង់
ចំណាំ៖ គណនាខាងលើអាចខុសនឹងទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងបន្តិចបន្តួច និងមានគិតសេវាកម្មតាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗ