0977 900 100
1800 201009
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Midea MSMT-12HRFN1 1.5HP
ទិញបង់រំលស់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Midea MSMT-12HRFN1 1.5HP
តម្លៃផលិតផល 532$ 569$
ជ្រើសរើសរយៈពេលបង់
ចំណាំ៖ គណនាខាងលើអាចខុសនឹងទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងបន្តិចបន្តួច និងមានគិតសេវាកម្មតាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗ