0977 900 100
0977 900 200
ទូរទឹកកក Panasonic NR-BL308PSWA 296L
ទិញបង់រំលស់ ទូរទឹកកក Panasonic NR-BL308PSWA 296L
តម្លៃផលិតផល 407$ 509$
ជ្រើសរើសរយៈពេលបង់
ចំណាំ៖ គណនាខាងលើអាចខុសនឹងទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងបន្តិចបន្តួច និងមានគិតសេវាកម្មតាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗ