0977 900 100
0977 900 200
ទូរទស្សន៍ LED Samsung UA49N5000AKXXT 49 inch
ទិញបង់រំលស់ ទូរទស្សន៍ LED Samsung UA49N5000AKXXT 49 inch
តម្លៃផលិតផល 369$
ជ្រើសរើសរយៈពេលបង់
ចំណាំ៖ គណនាខាងលើអាចខុសនឹងទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងបន្តិចបន្តួច និងមានគិតសេវាកម្មតាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗ