0977 900 100
0977 900 200
ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Panasonic NA-F100A6DRG 10kg
ទិញបង់រំលស់ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Panasonic NA-F100A6DRG 10kg
តម្លៃផលិតផល 230$ 269$
ជ្រើសរើសរយៈពេលបង់
ចំណាំ៖ គណនាខាងលើអាចខុសនឹងទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងបន្តិចបន្តួច និងមានគិតសេវាកម្មតាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗ