0977 900 100
1800 201009
ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Toshiba AW-J900DKH 8Kg
ទិញបង់រំលស់ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Toshiba AW-J900DKH 8Kg
តម្លៃផលិតផល 289$
ជ្រើសរើសរយៈពេលបង់
ចំណាំ៖ គណនាខាងលើអាចខុសនឹងទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងបន្តិចបន្តួច និងមានគិតសេវាកម្មតាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗ