0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនកិន Cornell CMPTS80W