0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនកិន Pensonic PNB-2 1.5L