0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនកៀបផ្លែឈើ Philips HR1836