0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនគៀបផ្លែឈើ Philips HR1855/70