0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនកម្តៅម្ហូប Samsung MG30T5018CK/ST 30L