0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនកម្តៅ Samsung MS23K3513AW/ST