0977 900 100
1800 201009

ឆ្នាំងបំពង Midea MF-TN35D 3.5L