0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនអាំង Pensonic POT-921 12l Glass