0977 900 100
0977 900 200

ខ្ទះ Tefal Expertise C6200472 24cm