0977 900 100
0977 900 200
កម្មវិធីបានបញ្ឈប់
គុណសម្បត្តិ
ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
SJ
hello, I have submitted the google form for iphone 13 pro silver. how I pay deposit of $50? I would like to pay by ABA
ឆ្លើយ - 14/10/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង SJ សូមបងធ្វើការឆាតចូលផេកនឹងមានក្រុមការងារគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានលំអិតណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
Chem Rosa
លក្ខខណ្ឌបង់រំលោះត្រូវបង់មុនប៉ុន្នាន ហើយរំលោះបន្តបានប៉ុន្មានខែ?
ឆ្លើយ - 11/10/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង Chem Rosa ចំពោះការបង់រំលស់មានពីរជម្រើសណាបងមានការប្រាក់ 0% និង 1,5% ណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
សុភារិក
ចង់ដឹងពត៌មាន​បង់រលោះ13Promax
ឆ្លើយ - 10/10/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង សុភារិក 
សម្រាប់ការបង់រំលោះខាងប្អូនតម្រូវអោយបងមានឯកសារដូចខាងក្រោមនេះ :
- សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
- លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
សម្រាប់អ្នករកស៊ីក៏អាចបង់រំលស់បានគឺត្រូវការ( ក្រដាសបញ្ជាក់ចំណូលចំណាយ)
ឯកសារទាំងអស់ខាងធនាគារតម្រូវឲ្យមានហើយការបង់រំលស់គឺបង់ជាមួយស្ថាប័ន
ធនាគារ AEON និង ហត្ថាកសិករ និង Active people រីឯឯកសារបង់រំលោះត្រូវមកធ្វើនៅហាងផ្ទាល់៕
សម្រាប់ព័ត៍មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅលេខ 0977 900 200 ណាបង
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
មុត​ឆុំ​
ខ្ញុំ​ចង់​បង់​រំលោះ​
ឆ្លើយ - 10/10/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង មុតឆុំ
សម្រាប់ការបង់រំលោះខាងប្អូនតម្រូវអោយបងមានឯកសារដូចខាងក្រោមនេះ :
- សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
- លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
សម្រាប់អ្នករកស៊ីក៏អាចបង់រំលស់បានគឺត្រូវការ( ក្រដាសបញ្ជាក់ចំណូលចំណាយ)
ឯកសារទាំងអស់ខាងធនាគារតម្រូវឲ្យមានហើយការបង់រំលស់គឺបង់ជាមួយស្ថាប័ន
ធនាគារ AEON និង ហត្ថាកសិករ និង Active people រីឯឯកសារបង់រំលោះត្រូវមកធ្វើនៅហាងផ្ទាល់៕
សម្រាប់ព័ត៍មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅលេខ 0977 900 200 ណាបង
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
រតនា1111
xxxxxx3148301
ឆ្លើយ - 10/10/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង រតនា1111
ខាងក្រុមការងារនិងទាក់ទងទៅណាបង 
សូមអរគុណ 
ឆ្លើយ
ទេព
ជំរាបសួរបងសូមសួរអំពីពត៍មានបង់រំលោះសំរាប់​13 pro max នេះបង
ឆ្លើយ - 10/10/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង  ទេព  ចំពោះសេវាកម្មបង់រំលស់មានណាបងសូមបងឆាតចូលផេកណាបងនឹងមានក្រុមការងារគាត់ផ្ដល់ព័ត៏មានលំអិតជូនបងណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
ឈារី
សួស្ដី ខ្ញុំចង់ធ្វើការកម្មង់ IPhone 13 pro តាមonline
ឆ្លើយ - 10/10/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង ឈារី សូមបងទុកលេខនៅទីនេះនឹងមានក្រុមការងារគាត់ទាក់ទងទៅកាន់បងណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
Oun Gi
តើខ្ញុំអាចដឹងពីសេវាបង់រំលោះបានទេ
ឆ្លើយ - 10/10/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង Oun Gi ចំពោះសេវាកម្មបង់រំលស់មានណាបងដើម្បីកាន់តែច្បាស់សូមបងឆាតចូលក្នុងផេកណាបងនឹងមានក្រុមការងារលំអិតជូនណាបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
មួយ ហេង
iPhone 📲 តម្លៃប៉ុន្មានបង
ឆ្លើយ - 10/10/2021
Kimhong អ្នកជំនួយការ
សួស្ដីបង មួយ ហេង តើបងចង់ដឹងទៅលើអង្គចងចាំប៉ុន្មាន GB ដែលបង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
វីរៈ
មានធានាទេ ហើយធានាលើអ្វីខ្លះ
ឆ្លើយ - 09/10/2021
Sreynith អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង វីរៈ
សម្រាប់ការធានាខាងយើងធានាជូន1ឆ្នាំទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសណាបង 
សូមអរគុណ 
ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម
សូមរង់ចាំបន្តិចទៀត......