0977 900 100
0977 900 200

សេចក្ដីជូនដំណឹង 06/05

06/05/2021

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ចាប់ពីថ្ងៃទី 06/05/2021 សម្រាប់អតិថិជននៅ រាជធានីភ្នំពេញ និង ខេត្តកណ្ដាល លោកអ្នកអាចជាវគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចនៅទីតាំងសាខាដែលមានក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះបាន។ ដោយឡែកសម្រាប់សាខាតាមបណ្ដាលខេត្តគឺយើងនៅបើកដំណើរការលក់ជាធម្មតាគ្រប់សាខា។

អតិថិជនក៏អាចធ្វើការកម្មង់តាម Online ដោយយើងនឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងដោយឥតគិតថ្លៃ។

1

សម្រាប់ការកម្មង់ Online អតិថិជនអាចធ្វើការកម្មង់តាមរយៈដូចជា៖

- Website ចុចកម្មង់

- Facebook ផ្ញើរសារចូល Page ចុចផ្ញើរសារ

- ឬ ទំនាក់ទំនងមកផ្ទាល់៖ 0977 900 200

- របៀបកម្មង់ទំនិញតាម Online ចុចមើល

ប្រញាប់ឡើងណាប្រូម៉ូសិនពិសេសៗ កំពុងរង់ចាំអ្នក!

ម៉ោងបើកដំណើរការហាង៖ 8:00 ព្រឹក ដល់ 07:30 យប់

2

3

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ