0977 900 100
0977 900 200

សេចក្ដីជូនដំណឹង

19/04/2021

សេចក្ដីជូនដំណឹង

1

ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជម្ញឺ Covid-19 ជាមួយរាជរដ្នាភិបាលក្នុងវិធានការបិទខ្ទប់ រាជធានីភ្នំពេញ & ក្រុងតាខ្មៅ ប៊្លូត្រូនិច សូមធ្វើការប្រកាសផ្អាកដំណើរការសាខានៅតំបន់បិទខ្ទប់មួយចំនួនសិន រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីឡើងវិញ ។


ហើយយើងក៏សូមធ្វើការផ្អាកដំណើរការលេខទំនាក់ទំនង 0977 900 200 / 0977 900 100 ព្រមទាំងសេវាកម្មកម្មង់តាម Online ជាបណ្ដោះអាសន្នសិនផងដែរ ។
សូមចូលមើលសាខាដែលបើកដំណើរការធម្មតាក្នុងតារាងខាងក្រោម។
ថ្ងៃជូនដំណឹង៖ 18/04/2021

2

3

4

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ