0977 900 100
0977 900 200

ទិញស្មាតហ្វូនបញ្ចុះតម្លៃ 5%

04/05/2021

ប្រូម៉ូសិនមានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ 05/05/2021

រាល់ការទិញស្មាតហ្វូនគ្រប់ម៉ូឌែលពី Bluetronics នៅថ្ងៃទី 05 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021 លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ភ្លាមៗ

ដោយប្រូម៉ូសិននេះអនុវត្តន៍សម្រាប់តែការកម្មង់តាម Online ប៉ុណ្ណោះ! អតិថិជនអាចធ្វើការកម្មង់បានតាមរយៈដូចជា៖

- Website៖ ចុចកម្មង់

- Facebook ផ្ញើរសារចូល Page៖ ចុចកម្មង់

- ឬ ទំនាក់ទំនងមកផ្ទាល់៖ 0977 900 200

ចំណាំ៖

- អនុវត្តន៍ត្រឹមមួយថ្ងៃ 05/05/2021 ហើយសម្រាប់តែអតិថិជនដែលធ្វើការកម្មង់តាម Online ប៉ុណ្ណោះ។

- របៀបកម្មង់ទំនិញតាម Online៖ ចុចមើល

1

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ