0977 900 100
1800 201009

ទិញទូរស័ព្ទ OPPO មានឱកាសមាសរហូតដល់ 50 ជី

12-09-2022

ទិញទូរស័ព្ទ OPPO មានឱកាសមាសរហូតដល់ 50 ជី

gallary

1. ព័ត៌មានកម្មវិធី៖

- រង្វាន់មាសចំនួន 50​ ជី
- មួយរង្វាន់ទទូលបានមាស 1 ជី
សម្រាប់អតិថិជនដែលមានសំណាងបំផុតចំនួន 50 នាក់នៅពេលទិញទូរស័ព្ទ OPPO នៅ Bluetronics ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022។

លក្ខណ្ឌចូលរួម៖

ពេល​ទិញ​ទូរសព្ទ​អ្នក​នឹង​បំពេញ​ព័ត៌មាន​លើ​សន្លឹក​ឆ្នោត​ហើយ​ដាក់​ក្នុង​ប្រអប់​លេខ​សន្លឹក​ឆ្នោត​ដែល​ត្រូវ​ដាក់​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
- ទូរស័ព្ទ OPPO 200$ : សន្លឹកឆ្នោត 1 សន្លឹក
- ចាប់ពី 200$ ដល់ 300$ : សន្លឹកឆ្នោត 2 សន្លឹក
- ចាប់ពី 300$ ឡើងទៅ : សន្លឹកឆ្នោត 3 សន្លឹក
* អនុវត្តចំពោះទូរស័ព្ទថ្មីរបស់ OPPO ទាំងអស់។

2. ពេលវេលាការចាប់រង្វាន់៖

* ចែកជា 4 លើក
- លើកទី 1 ថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញា - 10 រង្វាន់
- លើកទី 2 ថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញា - 15 រង្វាន់
- លើកទី 3​ ថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា - 10 រង្វាន់
- លើកទី 4 ថ្ងៃទី 03 ខែតុលា - 15 រង្វាន់
ធ្វើការប្រកាសអតិថិជនដែលបានឈ្នះរង្វាន់តាមរយះការ Livestream ដោយផ្ទាល់លើ Facebook page​ Bluetronics
ហើយអតិថិជនអាចនឹងទទួលរង្វាន់បន្ទាប់ពី 3 ថ្ងៃនៃការប្រកាសលទ្ធផល។

ចំណាំ៖

- អតិថិជនម្នាក់អាចឈ្នះបានតែ 1 រង្វាន់ប៉ុណ្ណោះ អតិថិជនដែលមិនឈ្នះនៅតែអាចរក្សាទុកសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីចាប់នៅពេលក្រោយ។
- Bluetronics នឹងទាក់ទងអតិថិជនដោយប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលបានបញ្ចូលក្នុងសន្លឹកឆ្នោត។
- យករូបតំណាង 1 សន្លឹក និងរូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ 1 សន្លឹក (ចំពោះរូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខាងយើងមិនបង្ហាញជាសាធារណះនោះទេ)។
- មិនមានការចាប់រង្វាន់សម្រាប់បុគ្គលិក Bluetronics

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ