0977 900 100
1800 201009

ចូលឆ្នាំចិនឈ្នះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ចំនួន20ឈុត

03/01/2022

រីករាយចូលឆ្នាំចិនអតិថិនជនដែលជាវ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចនិងទូរស័ព្ទមានឪកាសឈ្នះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច 

អាចជារូបភាពនៃ អត្ថបទ

ឈ្នះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ចំនួន20ឈុតដែលមានតម្លៃសរុប 40,000$ ពី Bluetronics ដែលមានការរៀបចំឡើងដូចខាងក្រោម ៖

1/.ពេលវេលាអនុវត្តន៍ : ចាប់ពីថ្ងៃទី 03 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2022

2/. ទីកន្លែងអនុវត្តន៍ : ហាង Bluetronics ទាំងអស់

3/. មាតិកា : រីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឈ្នះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ចំនួន20ឈុត ដែលមានតម្លៃសរុប 40,000$

4/. លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលសន្លឹកឆ្នោត ៖

អតិថិជនទិញផលិតផលតម្លៃចាប់ពី :

* ទិញចាប់ពី 100$ - 400$ ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត 1 សន្លឹក

* ទិញចាប់ពី 400$ - 1000$ ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត 2 សន្លឹក

* ទិញចាប់ពី 1000$ ឡើងទៅទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត 3 សន្លឹក

5/ សរុបរង្វាន់សំណាងមាន៖ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ចំនួន 20ឈុត មួយឈុត តម្លៃ2000$

6/. ពេលវេលាអនុវត្តន៍ និងព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖

- ប្រូម៉ូសិនអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 03 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2022

- ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង ៖  នៅថ្ងៃទី 05 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 ចំនួន 20 រង្វាន់ (រំពឹងទុក)

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ