0977 900 100
0977 900 200

សេចក្តីប្រកាសផ្លាស់ប្តូរម៉ោងបើកនិងបិទហាងប្រចាំថ្ងៃ

27/03/2020

BigPhone មានការផ្លាស់ប្តូរម៉ោងបើក និងបិទហាងប្រចាំថ្ងៃ ដូចតារាងខាងក្រោមនេះ

អនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 25/03/2020 ដល់ពេលមានព័ត៌មានថ្មី

ម៉ោងបើកលក់នៅហាង BigPhone

 

 

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ