0977 900 100
0977 900 200

ទិញស្មាតហ្វូន-ថេបប្លេត ឈ្នះស្មាតហ្វូន OPPO F11 Pro 128GB

15/07/2019

ឈ្នះ OPPO F11 Pro 128GB ដោយងាយៗពី BigPhone

ទិញស្មាតហ្វូន -​ ថេបប្លេតឈ្នះស្មាតហ្វូន OPPO F11 Pro ចំនួន  15 រង្វាន់

1/ របៀបចូលរួមក្នុងការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖

អតិថិជនទិញស្មាតហ្វូន និងថេបប្លេតនៅគ្រប់ហាង BigPhone ទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែសីហា
ឆ្នាំ 2019 នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹក ដើម្បីចូលរួមការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង។ 
សន្លឹកឆ្នោតដែលមានសុពលភាព ត្រូវតែបំពេញពត៌មានពេញលេញ និងមានត្រាពីហាង BigPhone ។

2/ ប្រូម៉ូសិនរួមមាននៅ៖

អនុវត្តន៍គ្រប់ហាង BigPhone.com ទាំងអស់ដែលមាននៅលើ៖ https://www.bigphone.com/store

3/ សរុបរង្វាន់សំណាងមាន៖

 ស្មាតហ្វូន OPPO F11 Pro ចំនួន  15 រង្វាន់

4/ ពេលវេលាអនុវត្ត និងព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖

- ប្រូម៉ូសិនអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែសីហា ឆ្នាំ 2019
- ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖ ចាប់ពីម៉ោង 18:00 ថ្ងៃទី 13 ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 (រំពឹងទុក)
- ទីកន្លែង៖ BigPhone 1 - ផ្ទះលេខ 8 ផ្លូវលេខ 245 (ម៉ៅសេទុង) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ

5/ វិធីប្រគល់រង្វាន់៖

- រង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើបណ្តាញហ្វេសប៊ុក BigPhone និងគេហទំព័រ BigPhone បន្ទាប់ពីការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង។
- BigPhone នឹងហៅអតិថិជនដែលត្រូវរង្វាន់តាមលេខទូរស័ព្ទលើសន្លឹកឆ្នោតសំណាងដែលឈ្នះ។ ក្នុងករណីដែលមិនអាចទាក់ទងបានក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ឆ្នោត BigPhone នឹងលុបចោលប័ណ្ណឈ្នះនិងចាប់រង្វាន់ម្តងទៀត។
- អតិថិជនត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានរង្វាន់។

6/ កត់សំគាល់ផ្សេងៗទៀត៖

- រង្វាន់មិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាសាច់ប្រាក់ រឺការទូទាត់ផ្សេងទៀតឡើយ។
- អតិថិជននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធ ដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះការទទួលបានរង្វាន់។
- អតិថិជន 1 នាក់ អាចឈ្នះបានតែ 1 រង្វាន់ប៉ុណ្ណោះ។
- BigPhone នឹងមិនទទួលខុសត្រូវ លើករណីណាមួយដែលអតិថិជនបានផ្តល់ព័ត៌មានខុស ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនមិនអាចទាក់ទងបាន។
- បុគ្គលិក BigPhone ទាំងអស់មិនអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានទេ។
***BigPhone រក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់រូបភាព និងព័ត៌មានអ្នកឈ្នះផុសក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម***

PROMOTION: BUY SMARTPHONE-TABLET WIN 15 UNITS OF OPPO F11 PRO 

1/ How to join Lucky Draw Promotion:

Customers buy smartphones, tablets at all BigPhone stores from July 16th  2019 to August 31st 2019 shall get voucher to join lucky draw.
The valid lucky draw voucher must be filled full information and has stamp from BigPhone store.

2/ Scope of Promotion:

Apply for all BigPhone.com stores that are listed on: https://www.bigphone.com/store

3/ Lucky Draw Prizes:

OPPO F11 Pro = 15 units 

4/ Time applied and lucky Draw event:

- Promotion applied:  from July 16th  2019 to August 31st 2019
- Lucky draw event: at 18:00 – 13th September 2019 (Expected)
- Place: BigPhone 1 – No 8, Street 245 (Mao Tse Tung), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamon, PhnomPenh.

5/ Procedure to receive Prizes:

- All prizes will be announced on BigPhone facebook and BigPhone website after Lucky Draw Event.
- BigPhone shall call for lucky customers by phone number on the winning lucky draw voucher. In case phone number could not be reached within 7 days from the day Lucky Draw, BigPhone shall cancel the winning voucher and do lucky draw again.
- Customers must bring ID to receive the Prize.

6/ Other remarks:

- Prizes shall not be changed to cash or any other payment.
- Customers will be responsible for any related taxes for receiving the prize.
-  1 customer only wins 1 prize.
- BigPhone shall not be responsible for any cases  that customers provided wrong information , mistakes, or phone number of customers could not connected.
- All of BigPhone staffs are not able to join this program.
*** BigPhone reserves the right to use the prize winner pictures and information for commercial purposes***

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ